Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Základní informace

Zaměření, cíle a základní organizační vymezení přípravné třídy.

Základní vymezení

 

Přípravná třída se zřizuje podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, u nichž je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

 

Nejčastěji se jedná o děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, s narušenou komunikační schopností, se sníženou schopností koncentrace, s grafomotorickými obtížemi či se sníženou koordinací pohybu apod. Jejím cílem je všestranný rozvoj dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem, jeho adaptace na školní prostředí a podpora budoucí školní úspěšnosti.

 

O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Přípravnou třídu je možné zřídit za předpokladu, že se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Nejvyšší přípustný počet dětí v přípravné třídě je z důvodu zajištění vhodných podmínek umožňujících individuální přístup 15 dětí.

 

Přípravná třída nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním znevýhodněním, nesupluje ani činnost mateřské školy.

 

 

Výchovně-vzdělávací zaměření

 

Edukační proces se zaměřuje zejména na všeobecnou přípravu a osobnostně sociální rozvoj dětí. Systematicky se zaměřuje na osvojování potřebných návyků a dovedností.

 

Zásadní je v tomto ohledu rozvoj:

  • sociálních a komunikačních dovedností,
  • řečových dovedností (slovní zásoby, sluchové percepce, artikulace aj.),
  • hrubé i jemné motoriky,
  • předmatematických schopností,
  • časové a prostorové orientace,
  • hudebního a výtvarného projevu,
  • návyků sebeobsluhy, hygieny a samostatnosti.

 

K naplňování cílů stanovených školním vzdělávacím programem jsou vždy voleny organizační formy, metody a prostředky výuky, které plně zohledňují individuální možnosti dítěte, respektují aktuální úroveň jeho schopností včetně věku.

 

Děti nejsou hodnoceny klasifikačním stupněm (známkou), užívají se různé formy hodnocení formativního charakteru s výrazným motivačním akcentem  (např. pochvaly, slovní hodnocení, hodnocení razítkem, obrázkem apod.).

 

K úspěšnému naplnění očekávaných výstupů se očekává úzká spolupráce se zákonnými zástupci.  

 

 

Organizační a materiální zajištění

 

Docházka dítěte přijatého do přípravné třídy je povinná a zákonní zástupci jsou povinni omlouvat případnou absenci v souladu se školním řádem.

 

Výuka v přípravné třídě probíhá každý všední den dle platného rozvrhu v době od 8:00 do 11:40.

 

Žáci přípravné třídy mohou navštěvovat ranní i odpolední školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.

 

Výuka je realizována v učebně vybavené ergonomickým nábytkem, potřebnými didaktickými pomůckami včetně interaktivních digitálních prostředků a kobercem pro relaxaci a volnou hru. Třída je situována v přízemí školy, v blízkosti šaten a sociálního zařízení. Pro výchovně-vzdělávací činnost jsou využívány i ostatní prostory a vybavení školy, např. tělocvična, školní dvůr, víceúčelové hřiště a blízké okolí školy.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.