Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Informace o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Na základě ustanovení zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídila Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 (dále jen "organizace") jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém.

Do role příslušných osob odpovědných za přijímání oznámení a nakládání s ním škola určila:

 

Ing. Radek Pomije, MBA (pověřenec pro ochranu osobních údajů)

Mgr. Tereza Stejskalová (referentka oddělení právního a kanceláře tajemníka)

 

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec zařazený v organizaci nebo osoba vykonávající v organizaci dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro organizaci jako povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

 

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

 

 

Oznámení lze podat:

 

1. písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, na adresu „Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, Praha 3, 130 00“

 

2. prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu oznameni.zsprazacka@praha3.cz

 

3. telefonicky na telefonním čísle +420 222 116 710 nebo +420 222 116 711

 

4. osobně dle předchozí dohody s příslušnou osobou

 

 

Obsah oznámení

 

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u organizace, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v Základní škole Pražačka, a které:

 

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie

- v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

- daně z příjmů právnických osob,

- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- ochrany spotřebitele,

- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

- ochrany životního prostředí,

- bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

- ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo

- fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 

Další důležité informace

 

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Základní školy Pražačka, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

 

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti - justice.cz.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.