Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Základní informace

Obecné informace k zápisu do 1. tříd včetně uvedení spádové oblasti a stanovených kritérií pro přijetí.

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na webových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

 

Spádová oblat Základní školy Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700:

 

 • Biskupcova (lichá č. 51 - 95, sudá č. 52 - 80)
 • Hartigova (Koněvova) (lichá č. 103 - 203, sudá č. 114 - 194)
 • Hořanská
 • Hraniční
 • Jeseniova (lichá č. 139 - 159, sudá č. 126 - 210)
 • Kunešova
 • Loudova
 • Na Balkáně (lichá č. 1 - 137, sudá č. 2 - 66)
 • Nad Ohradou
 • Na hlídce (lichá č. 1 - 23, sudá č. 2 - 22)
 • Na Ohradě
 • Na Vápence
 • Novovysočanská (1a, 1)
 • Olgy Havlové (lichá č. 35 - 41, sudá č. 30 - 56)
 • Pod Krejcárkem
 • Strážní
 • V bezpečí
 • V domově (lichá č. 1 - 33, sudá č. 2 - 22)
 • Za žižkovskou vozovnou 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky:

 

Ředitel  Základní školy Pražačka stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.

 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

 

 

Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

 

1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 v příslušném školském obvodu (spádové oblasti) základní školy,

2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Pražačka,

3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu,

4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,

5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 3 (včetně dětí s platnou nájemní smlouvou ve spádové oblasti).

 

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií, tj. nejprve se přijímají žáci dle kritéria 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

 

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte -  v žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

 

Pokud dojde v jednom z kritérií (1. – 5.) k překročení určeného maximálního počtu přijímaných žáků, budou dotčení žáci zařazeni do veřejného losování, na jehož základě budou následně obsazeny zbývající volná místa.

 

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.